PASSA PÅ ATT PROVA

AABRF GRATIS

MEN SE FÖRST FRÅGOR & SVAR OCH AVTALSVILLKOREN NEDAN

PROVA AABRF.SE GRATIS UNDER 2024


Ett test av denna tjänst upphör automatiskt den 31/12 2024.

En förlängning av tjänsten kan bara ske om ni själva väljer att köpa tjänsten igen vid periodens utgång Läs först frågor & svar och avtalsvillkoren här nedan innan ni aktiverar tjänsten.

.

Pris: AABRF är gratis under resten av 2024

(Ordinarie pris 2 950 kr (för 12 månader/år ex. moms)


Så här gör du för att aktivera analysverktyget

  1. Klicka på knappen för registrering här nedan under p.5
  2. Fyll i era uppgifter om bostadsrättsföreningen
  3. Godkänn villkoren och klicka sedan på knappen Skapa konto
  4. Klicka nu på Aktivera abonnemang
  5. Era inloggningsuppgifter skickas därefter till föreningens ifyllda e-postadress och ni kan nu börja använda tjänsten
prova aabrf gratis

KONTAKTA OSS

GÄRNA OM DU HAR

NÅGRA FRÅGOR OM

FRÅGOR & SVAR ELLER

OM KÖPVILLKOREN

HÄR NEDAN

VANLIGA FRÅGOR & SVAR

Har ni frågor om tjänsten som ni inte får svar på här nedan eller i avtalsvillkoren, kontakta oss då via e-post: info@fastitia.se


1. Vad är tjänsten AAbrf.se?

AAbrf.se är en tjänst utvecklad av Fastitia som hjälper styrelser i bostadsrättsföreningar att kunna agera mer affärsmässigt och kundorienterat. Tjänsten består av dels en analystjänst (kallad bastjänsten) tillsammans med olika kompletterande stödtjänster. Med bastjänsten kan styrelsen enkelt och snabbt granska delar av eller hela verksamheten, utifrån ett kvalitetsperspektiv. Bastjänstens syfte är att visa hur genomtänkt och affärsmässig bostadsrättsföreningens verksamhet är vid ett visst givet tillfälle. Analysen från bastjänsten fungerar därför mycket bra som ett diskussionsunderlag mellan styrelsens ledamöter för att identifiera olika kvalitetsbrister och förbättringsmöjligheter inom verksamheten. Tjänsten hjälper er att skapa en mer attraktiv bostadsrättsförening både för befintliga medlemmar och blivande köpare. Tjänsten köps i sin basversion med en årsprenumeration till fast pris. Vi kommer löpande att fylla på med flera nya värdeskapande stödtjänster. Betalningsmodellen för dessa kompletterande tjänster blir i form av ett pris per styck, då ett behov för dem uppkommer.


2. AAbrf.se är en så kallad ”Gör-det-själv” tjänst vad innebär det?

AAbrf.se är en helt webbaserad tjänst där Fastitia tillhandahåller analysverktyget på hemsidan AAbrf.se, där ni loggar in. Inmatning av aktuell bakgrundsinformation om er förening, betygsättning och ekonomiska värden i analyser och inmatningar i andra tjänster gör du/ni själva. I bastjänsten ingår en mall för betygsutvärdering. Analyserna bör (beroende på vilket av blocken ni avser att granska) göras med stöd av olika dokument som bl a bostadsrättsföreningens årsredovisning, ekonomisk plan, budget, besiktningsprotokoll, underhållsplan, leverantörsavtal, hyreskontrakt och stadgar samt eventuell annan relevant information inom det aktuella området.


3. Varför ska vi i vår bostadsrättsförening köpa tjänsten AAbrf.se?

Basversionen av AAbrf.se ger styrelsen en mycket bra nulägesanalys av hur bostadsrättsföreningens verksamhet ser ut idag med styrkor och svagheter samt hot och möjligheter. Med denna tjänst får ni ett mycket bra verktyg för att sedan kvalitetssäkra de områden inom er verksamhet som ni anser ska prioriteras för den kommande perioden. När ni sedan har analyserat ett eller samtliga Block och kvalitetssäkrat dessa utifrån era önskemäl på rätt kvalitet, så kan ni sedan gå vidare med att fokusera på att göra mer värdeskapande åtgärder för att skapa en ökad boendekvalitet och en bättre värdeutveckling på era bostadsrätter.


4. Vad ingår i basversionen för AAbrf.se?

I basversionen ingår analystjänsten för hela bostadsrättsföreningens verksamhet med Block A: Fastighet & Miljö, Block B: Ekonomi & Förvaltning och Block C: Organisation & Kommunikation samt en särskild analystjänst för bostadsrättsföreningens nyckeltal tillsammans med riskanalysen för årsavgifternas framtida utveckling. Den analysen är densamma som idag ligger under Föreningens ekonomi på vår köpartjänst Boanalys.se. Tjänsten kommer löpande att fyllas på med flera olika verksamhetsstödjande tjänster, en del av dessa tjänster kommer att kräva en särskild beställning och betalning.


5. Hur är det tänkt att vi på bästa sätt ska använda tjänsten AAbrf.se?

Efter att ni har betalat tjänsten och mottagit inloggningsinformation och därefter loggat in på tjänsten, så finner ni på er egen startsida information och en användarmanual för tjänsten. Tjänsten kan antingen utföras av en person i styrelsen (administratören) som fyller i information efter sin uppfattning och skickar ut den analysen till övriga i styrelsen för kommentarer från dem på ett möte eller att analysen görs av flera eller av samtliga styrelseledamöter. För att sedan på ett möte diskuterar svaren och där kommer fram till en gemensam bedömning av frågorna som man sedan sparar.


6. Måste man fylla i alla frågeställningar i basversionen vid samma tillfälle?

Nej, det finns en SPARA funktion under varje Block som ni kan klicka på och vid ett senare tillfälle gå in och klicka på STARTA då öppnar tjänsten där du slutade senast.


7. Får vi publicera resultat av tjänsten AAbrf.se t ex på vår hemsida?

Tjänsten AAbrf.se får enbart användas internt inom bostadsrättsföreningens styrelse. Ni får inte sprida resultatet av analysen utanför styrelsen, utan att ha skriftligt tillstånd från Fastitia. Analysen får alltså inte läggas ut på t ex er hemsida på Internet eller på annat sätt spridas till andra personer. Detta på grund av att man då enkelt skulle kunna fylla i ett resultat som kan få bostadsrättsföreningen att framstå som betydligt bättre än vad den i verkligheten är, och på så sätt vilseleda bostadsrättsföreningens medlemmar och bostadsrättsköpare samt även andra aktörer som t ex mäklare och banker.


För att en publicering av tjänsten ska kunna ske, så måste analysens resultat vara skriftligen godkänt av en extern aktör med erforderlig kompetens inom området och som på plats har medverkat vid upprättandet av analysen. Denna externa aktör ska tydligt presentera sitt namn och sin kontaktinformation samt ha en aktuell ansvarsförsäkring. Denna aktör får ej ges egen tillgång eller inloggning till tjänsten. Det material som under dessa förutsättningar får publiceras/spridas är enbart översiktsmodellen för Block A, B och C på 1-2 sidor. Det innebär att de ca 70 talet frågeställningarna inom varje block inte i någon form får publiceras/spridas externt. Detta förbud mot publicering/spridning gäller även för användarmanualen av tjänsten.

Se även avtalsvillkoren.


8. Vad kostar tjänsten och hur går en beställning av tjänsten till?

Priset för basversionen av tjänsten AAbrf.se framgår på hemsidan under beställning. Betalning sker i förskott och ni har då tillgång till tjänsten under 12 månader från dagen för betalningen. Det pris ni betalar in gäller då för basversionen i 12 månader oavsett hur många nya tjänster och funktioner som vi under avtalsperioden tillför basversionen. Övriga tjänster beställer ni och betalar för särskilt, då ett behov för dessa har uppkommit, men då till ett mycket bra pris i förhållande till att anlita konsulter.

För information om aktuella priser och köp av tjänsten, se på hemsidan.


9. Vilka betalningssätt erbjuder ni vid köp av tjänsten?

De betalningssätt som ni kan välja framgår på hemsidan.


KÖPVILLKOR

Har ni frågor om tjänsten som ni inte får svar på här nedan, kontakta oss då via e-post: info@fastitia.se


1. Om tjänsten AAbrf.se

 1.1 Kort beskrivning

Analystjänsten AAbrf.se ger er en detaljerad bild av bostadsrättsföreningens hela verksamhet och är utvecklad av Fastitia. Tjänstens syfte är att för bostadsrättsföreningens styrelse visa på hur affärsmässig bostadsrättsföreningens verksamhet är vid ett visst givet tillfälle. Analysen fungerar därför mycket bra som ett diskussionsunderlag mellan styrelsens ledamöter för att identifiera olika kvalitetsbrister och förbättringsmöjligheter inom verksamheten och hjälper er med att få en mer attraktiv bostadsrättsförening för både medlemmar och köpare. Tjänsten köps i sin basversion med en årsprenumeration men vi kommer löpande att fylla på med flera nya värdeskapande stödtjänster, där betalningsmodellen blir i form av ett pris per styck, då ett behov av denna tjänst uppstår.

 

1.2 AAbrf.se är en s k ”Gör–det–själv” tjänst

AAbrf.se är en helt webbaserad tjänst där Fastitia tillhandahåller analysverktyget på AAbrf.se där ni loggar in. Inmatning av bakgrundsinformation om er förening, betygsbedömningar och ekonomiska värden i analyser och inmatningar i andra tjänster samt utvärderingen av resultatet gör du/ni själva. Analyserna bör göras med stöd av bl a bostadsrättsföreningens årsredovisning, ekonomisk plan, budget, besiktningsprotokoll, underhållsplan, leverantörsavtal, lokalhyreskontrakt och stadgar.


2. Köp av tjänsten

 2.1 Pris

Alla priser är i svenska kronor SEK. Se aktuella priser på AAbrf.se genom att klicka på sidan Beställning i toppmenyn. Priset för basversionen gäller för 12 månaders användning.


 2.2 Betalningssätt

  • Se de olika betalningssätt som ni kan välja under Beställning på aabrf.se.
  • Vi använder oss av en extern kortbetalningstjänst, se mer på aabrf.se
  • Vi har ingen insyn i detta förfarande och kan vid kortbetalning inte ta del av dina kortuppgifter.


 2.3 Bindande avtal

Bindande avtal uppkommer i samband med att du godkänner dessa avtalsvillkor och därefter godkänner betalningen. Ångerrätt kan därför inte medges när du väl har godkänt en betalning till betaltjänsten. Se mer vid § 5 och § 6 nedan.


 2.4 Leverans

Efter att ni godkänt villkoren och genomfört betalningen, så får ni ett användarnamn med lösenord och ni kan därefter logga in till bostadsrättsföreningens och starta upp ert eget konto. All information som ni matar in och de analyser som ni gör kan ni spara ner och finns tillgängligt för er under hela avtalsperioden på 12 månader.


2.5 Uppsägning

Avtal tecknas alltid på 12 månadersavtal. Uppsägning av tjänsten sker automatiskt genom att ni vid avtalets utgång inte betalar för en ny period. Genom att inte förlänga avtalet i samband med att det löper ut, så kan det innebära att ni förlorar den information som ni tidigare har matat in i tjänsten.


3. Er rätt att använda tjänsten AAbrf.se

 

3.1 Enbart för intern användning inom bostadsrättsföreningen

Tjänsten AAbrf.se får enbart användas internt inom bostadsrättsföreningen.

 

3.2 Tjänstens innehåll får ej mångfaldigas till annan

Ni får inte mångfaldiga analysen till annan, utan skriftligt tillstånd från Fastitia. Analysen får alltså inte läggas ut på t ex Internet eller på annat sätt delges andra fysiska eller juridiska personer som inte innehar en bostadsrätt i föreningen, ej heller till den som kan anses ha en konkurrerande verksamhet.

 

4. Vid missbruk av tjänsten AAbrf.se

 

4.1 Avstängning

Fastitia har vid missbruk rätt att stänga av en användare.  

 

4.2 Vite och skadestånd

Denna tjänst är skyddad enligt varumärkeslagen och lagen om upphovsrätt Vid otillåten spridning av tjänsten och dess material så kan det utkrävas ett skadestånd som baseras på det antal fysiska och juridiska personer som otillbörligen kan ha fått tillgång till tjänstens innehåll.

 

5. Ansvar för fel i tjänsten AAbrf.se

 

5.1 Vårt ansvar för fel

Fastitia ansvarar för fel som uppkommer i drift, funktion och i egen information.

 

5.2 Ditt ansvar som kund

  1. Du har ett eget ansvar för att du fyllt i rätt information på rätt plats i analysen.
  2. Du ansvarar för att din dator och webbläsare fungerar korrekt samt att du har en programvara

          som vid beställningstillfället och under avtalstiden klarar av att läsa pdf-filer.

 

6. Reklamation

 

6.1 Har du betalat men ej mottagit inloggningsuppgifter eller en analys efter att du följt våra instruktioner ska detta omgående påtalas för Fastitia via e-post till adressen: info@fastitia.se.

 

7. Rätt att använda din/er information

 

7.1 Vår rätt till er inmatade information i tjänsten

Vi har rätt att använda den information som ni matat in vid användning av tjänsten bl a för att ta fram statistik. Radering av personuppgifter sker ca 6 månader efter ändring eller uppsägning av tjänsten.

 

7.2 Dina inloggningsuppgifter

Er kontaktinformation och era inmatade e-postadresser kommer enbart att användas för att vi ska kunna leverera denna tjänst till er. Vi kommer inte att sprida denna information till utomstående.

 

8. Ändring av dessa avtalsvillkor

 

8.1 Fastitia har rätt att ändra dessa villkor utan vidare information. Ni bör därför inför en förlängning samt vid nybeställning alltid läsa igenom dessa avtalsvillkor.

 

9. Vid tvist

 

9.1 Om en tvist skulle uppstå i samband med ett köp av denna tjänst, ska utöver dessa

      villkor, ska ARN eller allmän svensk domstol och lagstiftning gälla för att hantera denna tvist.