Frågor & svar

Har ni frågor om tjänsten som ni inte får svar på här nedan eller i avtalsvillkoren, kontakta oss då via e-post: info@fastitia.se

1. Vad är tjänsten AAbrf.se?

AAbrf.se är en tjänst utvecklad av Fastitia som hjälper styrelser i bostadsrättsföreningar att kunna agera mer affärsmässigt och kundorienterat. Tjänsten består av dels en analystjänst (kallad bastjänsten) tillsammans med olika kompletterande stödtjänster. Med bastjänsten kan styrelsen enkelt och snabbt granska delar av eller hela verksamheten, utifrån ett kvalitetsperspektiv. Bastjänstens syfte är att visa hur genomtänkt och affärsmässig bostadsrättsföreningens verksamhet är vid ett visst givet tillfälle. Analysen från bastjänsten fungerar därför mycket bra som ett diskussionsunderlag mellan styrelsens ledamöter för att identifiera olika kvalitetsbrister och förbättringsmöjligheter inom verksamheten. Tjänsten hjälper er att skapa en mer attraktiv bostadsrättsförening både för befintliga medlemmar och blivande köpare. Tjänsten köps i sin basversion med en årsprenumeration till fast pris. Vi kommer löpande att fylla på med flera nya värdeskapande stödtjänster. Betalningsmodellen för dessa kompletterande tjänster blir i form av ett pris per styck, då ett behov för dem uppkommer.

2. AAbrf.se är en så kallad ”Gör-det-själv” tjänst vad innebär det?

AAbrf.se är en helt webbaserad tjänst där Fastitia tillhandahåller analysverktyget på hemsidan AAbrf.se, där ni loggar in. Inmatning av aktuell bakgrundsinformation om er förening, betygsättning och ekonomiska värden i analyser och inmatningar i andra tjänster gör du/ni själva. I bastjänsten ingår en mall för betygsutvärdering. Analyserna bör (beroende på vilket av blocken ni avser att granska) göras med stöd av olika dokument som bl a bostadsrättsföreningens årsredovisning, ekonomisk plan, budget, besiktningsprotokoll, underhållsplan, leverantörsavtal, hyreskontrakt och stadgar samt eventuell annan relevant information inom det aktuella området.

3. Varför ska vi i vår bostadsrättsförening köpa tjänsten AAbrf.se?

Basversionen av AAbrf.se ger styrelsen en mycket bra nulägesanalys av hur bostadsrättsföreningens verksamhet ser ut idag med styrkor och svagheter samt hot och möjligheter. Med denna tjänst får ni ett mycket bra verktyg för att sedan kvalitetssäkra de områden inom er verksamhet som ni anser ska prioriteras för den kommande perioden. När ni sedan har analyserat ett eller samtliga Block och kvalitetssäkrat dessa utifrån era önskemäl på rätt kvalitet, så kan ni sedan gå vidare med att fokusera på att göra mer värdeskapande åtgärder för att skapa en ökad boendekvalitet och en bättre värdeutveckling på era bostadsrätter.

4. Vad ingår i basversionen för AAbrf.se?

I basversionen ingår analystjänsten för hela bostadsrättsföreningens verksamhet med Block A: Fastighet & Miljö, Block B: Ekonomi & Förvaltning och Block C: Organisation & Kommunikation samt en särskild analystjänst för bostadsrättsföreningens nyckeltal tillsammans med riskanalysen för årsavgifternas framtida utveckling. Den analysen är densamma som idag ligger under Föreningens ekonomi på vår köpartjänst Boanalys.se. Tjänsten kommer löpande att fyllas på med flera olika verksamhetsstödjande tjänster, en del av dessa tjänster kommer att kräva en särskild beställning och betalning,.

5. Hur är det tänkt att vi på bästa sätt ska använda tjänsten AAbrf.se?

Efter att ni har betalat tjänsten och mottagit inloggningsinformation och därefter loggat in på tjänsten, så finner ni på er egen startsida information och en användarmanual för tjänsten. Tjänsten kan antingen utföras av en person i styrelsen (administratören) som fyller i information efter sin uppfattning och skickar ut den analysen till övriga i styrelsen för kommentarer från dem på ett möte eller att analysen görs av flera eller av samtliga styrelseledamöter. För att sedan på ett möte diskuterar svaren och där kommer fram till en gemensam bedömning av frågorna som man sedan sparar.

6. Måste man fylla i alla frågeställningar i basversionen vid samma tillfälle?

Nej, det finns en SPARA funktion under varje Block som ni kan klicka på och vid ett senare tillfälle gå in och klicka på STARTA då öppnar tjänsten där du slutade senast.

7. Får vi publicera resultat av tjänsten AAbrf.se t ex på vår hemsida?

Tjänsten AAbrf.se får enbart användas internt inom bostadsrättsföreningens styrelse. Ni får inte sprida resultatet av analysen utanför styrelsen, utan att ha skriftligt tillstånd från Fastitia. Analysen får alltså inte läggas ut på t ex er hemsida på Internet eller på annat sätt spridas till andra personer. Detta på grund av att man då enkelt skulle kunna fylla i ett resultat som kan få bostadsrättsföreningen att framstå som betydligt bättre än vad den i verkligheten är, och på så sätt vilseleda bostadsrättsföreningens medlemmar och bostadsrättsköpare samt även andra aktörer som t ex mäklare och banker.

För att en publicering av tjänsten ska kunna ske, så måste analysens resultat vara skriftligen godkänt av en extern aktör med erforderlig kompetens inom området och som på plats har medverkat vid upprättandet av analysen. Denna externa aktör ska tydligt presentera sitt namn och sin kontaktinformation samt ha en aktuell ansvarsförsäkring. Denna aktör får ej ges egen tillgång eller inloggning till tjänsten.

Det material som under dessa förutsättningar får publiceras/spridas är enbart översiktsmodellen för Block A, B och C på 1-2 sidor. Det innebär att de ca 70 talet frågeställningarna inom varje block inte i någon form får publiceras/spridas externt. Detta förbud mot publicering/spridning gäller även för användarmanualen av tjänsten.

Se även avtalsvillkoren.

8. Vad kostar tjänsten och hur går en beställning av tjänsten till?

Priset för basversionen av tjänsten AAbrf.se framgår på hemsidan under beställning. Betalning sker i förskott och ni har då tillgång till tjänsten under 12 månader från dagen för betalningen. Det pris ni betalar in gäller då för basversionen i 12 månader oavsett hur många nya tjänster och funktioner som vi under avtalsperioden tillför basversionen. Övriga tjänster beställer ni och betalar för särskilt, då ett behov för dessa har uppkommit, men då till ett mycket bra pris i förhållande till att anlita konsulter.

För information om aktuella priser och köp av tjänsten, se vid beställning på hemsidan.

9. Vilka betalningssätt erbjuder ni vid köp av tjänsten?

De betalningssätt som ni kan välja framgår på hemsidan, se vid beställning.

 

© Denna tjänst är skyddad genom varumärkeslagen och lagen om upphovsrätt